Warunki gwarancji

Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 miesięcy i obowiązuje od momentu uregulowania należności finansowych w całości.

Gwarant zobowiązuje się do usunięcia wady fizycznej rzeczy lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu 2 lat od daty sprzedaży pod warunkiem, że Nabywca przestrzegał zasad użytkowania i pielęgnacji produktu określonych w „Warunki użytkowania mebli”. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady fizyczne powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy.

 1. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Roszczenia z tytułu gwarancji Kupujący zgłasza do Sprzedawcy.
 3. Zgłaszając reklamację Kupujący zobowiązany jest przedłożyć prawidłowo wypełnioną kartę gwarancyjną i dowód zakupu.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone w formie pisemnej i powinno zawierać dokładny opis wady.
 5. Kupujący traci uprawnienia przewidziane gwarancją, jeżeli przed upływem jednego miesiąca od stwierdzenia wady fizycznej nie zawiadomi o tym Sprzedawcy.
 6. W razie stwierdzenia konieczności Gwarant ma prawo dokonać wizji lokalnej w pomieszczeniu Kupującego celem zweryfikowania zasadności reklamacji. W tym celu Gwarant umawia z Kupującym termin wizji lokalnej w dni robocze. Brak współpracy Kupującego z Gwarantem w zakresie umówienia terminu wizji lub uniemożliwienie dokonania wizji w umówionym terminie skutkuje utratą praw wynikających z gwarancji. Te same zasady dotyczą wizyty przedstawiciela Gwaranta w pomieszczeniu Kupującego w celu demontażu, montażu elementu lub usunięcia wady.
 7. O przyjęciu zgłoszenia reklamacyjnego przez Gwaranta Kupujący będzie powiadomiony – w razie dokonania oględzin mebli, niezwłocznie po ich zakończeniu poprzez dokonanie wpisu do protokołu z oględzin.
 8. O uznaniu reklamacji za nieuzasadnioną Gwarant powiadomi w terminie 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji – w przypadku braku kontaktu ze strony Gwaranta we wskazanym okresie reklamację uważa się za zasadną.
 9. W przypadku gdy wada stanowiąca przedmiot reklamacji jest według oceny Gwaranta usuwalna, świadczenie gwarancyjne będzie realizowane w drodze naprawy lub wymiany elementów.
 10. Gwarant zastrzega sobie możliwość wykonania naprawy u Kupującego w lokalu przez serwis Gwaranta.
 11. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje Gwarant.
 12. Gwarancji nie podlegają wady będące skutkiem niewłaściwego użytkowania mebli oraz wynikłe na skutek negatywnych czynników zewnętrznych, w tym:
  • niewłaściwego bądź nieostrożnego transportu lub przenoszenia mebli,
  • zdarzeń losowych i działania siły wyższej,
  • pęknięcia i zarysowania powierzchni spowodowane uderzeniem,
  • uszkodzenia powstałe przez brak sprawnego okapu lub przez nieprawidłowo używane lub funkcjonujące urządzenia elektryczne i gazowe, a w szczególności w przypadku zepsucia się tych urządzeń lub wpływu użytkowania urządzeń nie przeznaczonych do zabudowy,
  • uszkodzenia mechaniczne akcesoriów meblowych spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub użyciem niepotrzebnie zbyt dużej siły,
  • użytkowania mebli niezgodnego z zasadami użytkowania mebli,
  • braku pielęgnacji lub pielęgnacji niezgodnej z zasadami pielęgnacji mebli,
  • odbarwienia frontów wystawionych na długotrwałe działanie promieni słonecznych, bądź będące efektem naturalnych procesów starzenia się materiałów,
  • uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego (przeciętnego, normalnego) zużycia,
  • szkód i usterek spowodowanych przez zwierzęta,
  • naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez Kupującego lub na jego zlecenie.
 13. Roszczeniom reklamacyjnym nie podlegają również pdf
  • wady i uszkodzenia (z którymi klient zapoznał się przy odbiorze mebla) z powodu których obniżono cenę,
  • wady polegające na ugięciu elementów (np. półek, przegród, wieńców), nienaruszające konstrukcji mebla i niezagrażające bezpieczeństwu,
  • proste czynności, które użytkownik może wykonać we własnym zakresie np. wymiana żarówki, regulacja zawiasów, dokręcenie poluzowanej śruby, usunięcie zabrudzeń itp.,
  • właściwości charakterystyczne dla użytych materiałów, np. w przypadku drewna lub okleiny naturalnej: usłojenie, zróżnicowana struktura, naturalne przebarwienia,
  • niewielkie rozbieżności kolorystyczne w stosunku do prezentowanych prototypów,
  • różnice w odcieniu okleiny lub lakierów dla frontów pochodzących z różnych partii
   produkcyjnych.
  • uszkodzenia folii PVC na krawędziach (skurcze) spowodowane nadmierną temperaturą, która bezpośrednio działa na wyrób (okolice piekarnika, zmywarki – uchylanie drzwi, stosowanie sprzętu kuchennego nie do zabudowy, oddziaływanie oparów z gotujących wodę czajników).
 14. Wady nie objęte gwarancją będą usuwane odpłatnie.
 15. Naprawy reklamacyjne będą realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia uznania reklamacji za zasadną.
 16. W przypadku zaistnienia konieczności sprowadzenia części zamiennych, czy też w innych przypadkach uwarunkowanych technologicznie, termin, o którym mowa w punkcie 16, może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni.